درس : فارسی

مهارت: درک مفهوم

فعّالیت: دانش­آموزان بر اساس درک خود از داستان های شاهنامه، در گروه­های خود نمایشی طراحی و اجرا کردند.


درس : ریاضی

مفهوم: قرینه و نقطه ی تقارن در صفحه ی مختصات

فعّالیت: دانش­آموزان قرینه ی اشکال هندسی ترکیبی را بر روی تخته براساس خط و نقطه ی تقارن رسم کردند.


درس : علوم تجربی

مفهوم : سلول های گیاهی و جانوری و نحوه ی کار با میکروسکوپ

فعالیت: دانش آموزان با مشاهده ی سلول های اپیدرم تره، پیاز و پوششی دیواره ی دهان و مخمر نانوایی در زیر میکروسکوپ، تفاوت  سلول های گیاهی و جانوری را مشاهده نمودند.

مفهوم: نیروی گرانش، سطح شیب دار، نیروی اصطکاک

فعّالیت: دانش آموزان برای بررسی تاثیر جنس سطح بر میزان اصطکاک و اثر آن بر حرکت گلوله، گلوله ای را بر سطوح گوناگون رها کردند و زمان های حرکت را اندازه گیری کردند.

مفهوم: لایه های زمین

شرح فعّالیت: دانش آموزان بر اساس ویژگی های هر لایه با مواد مختلف لایه های زمین را ساختند.

مفهوم: پدیده ی آتشفشان

شرح فعّالیت: دانش آموزان با آتش زدن آمونيوم دي کرومات، صحنه ی آتشفشان را  بازسازی و خارج شدن دود و ذرات را از دهانه مشاهده نمودند.


درس : قرآن

مفهوم: مفاهیم آیات قرآن کریم

فعالیت: دانش آموزان در کار گروه های خود، مفاهیم آیات را کشف و با یک دیگر به اشتراک گذاشتند.

مهارت: حفظ آیات قرآن کریم

فعالیت: دانش آموزان با اجرای بازی مخابرات، چندین آیه از قرآن را حفظ کردند.