اهداف درس تربیت بدنی و علوم ورزشی دبستان نوید صالحین

 

1-آشنایی دانش آموزان با ویژگی ها و فوائد درس تربیت بدنی
2-ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان
3-ترغیب دانش آموزان به فعالیت بدنی
4- انجام رشته های مختلف ورزشی در زنگ ورزش  (ورزش چند رشته ای )
5- ارزیابی مداوم دانش آموزان
6- انتخاب و تمرین با دانش آموزان مستعد در رشته های مختلف
7- اعزام تیم های ورزشی به مسابقات منطقه ای – استانی – کشوری
8- آشنایی دانش آموزان با علم ورزش (داشتن دفتر ورزشی شخصی )