جلسه ملاقات مجازی دپارتمان زبان

وبینار آموزش خانواده

جلسات آموزشی ویژه ی والدین دانش آموزان دبستان نوید صالحین

جلسات کلاسی دروس اصلی ویژه ی والدین دانش آموزان دبستان نوید صالحین

جلسات کلاس های فوق برنامه ویژه ی والدین دانش آموزان دبستان نوید صالحین

وبینارهای دانش افزایی والدین دبستان ( تمامی پایه ها )

دوره ی مبانی روانشناسی ویژه والدین