مشخصات دانش آموز
مشخصات پدر و مادر
    پدر
  1. مادر
اطلاعات تحصیلی
  1. دولتیغیردولتی
اطلاعات تکمیلی

ثبت نام پیش دبستان و دبستان پیش ثبت نام نوید صالحین پیش دبستان و دبستان مدرسه منطقه 6 مدارس منطقه 6 نوید صالحین مجتمع آموزشی نوید صالحین پیش دبستان و دبستان مدرسه پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم ابتدایی