مشخصات دانش آموز

  1. پسر

  2. اطلاعات تحصیلی
  3. نوع مدرسه/مهدکودک دولتیغیردولتی

  4. تهران

  5. مشخصات پدر
    1. مشخصات مادر
    اطلاعات تکمیلی

ثبت نام پیش دبستان و دبستان پیش ثبت نام نوید صالحین پیش دبستان و دبستان مدرسه منطقه 6 مدارس منطقه 6 نوید صالحین مجتمع آموزشی نوید صالحین پیش دبستان و دبستان مدرسه پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم ابتدایی