فارسی

مهارت: درک مطلب، لحن خوانی

فعالیت: دانش آموزان براساس درک خود از داستان طوطی و بازرگان، متن داستان را با لحن مناسب شخصیت های داستان، بازخوانی کردند.

مهارت: درک مطلب

فعالیت: دانش آموزان درک خود از داستان کوچ پرستوها را به صورت نمایش ارائه دادند.

ریاضی

مفهوم: الگویابی

فعالیت: دانش آموزان بر روی تصاویری از طبیعت، الگوهای محیط پیرامون را کشف کرده و آن را توصیف کردند.

مفهوم: الگویابی

فعالیت: دانش آموزان در گروه های دو نفره قرار گرفتند. یکی از افراد گروه از روی کارت الگوی شکلی، الگو را برای هم گروهی خود توصیف کرد و او الگوی توصیف شده را رسم نمود.

مفهوم: ضرب اعداد دورقمي در دو رقمي

فعالیت: دانش آموزان در گروه های دو نفره با استفاده از چینه، ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی را ساخته و نتیجه ی ضرب را مشاهده کردند.

مفهوم: تقسيم اعداد دورقمي بر يك رقمي

فعالیت: دانش آموزان فرايند تقسيم را با دسته بندی دانه ها اجرا نمودند.

مفهوم: اندازه گیری زاویه

فعالیت: دانش آموزان پس از یافتن انواع زاویه در محیط کلاس، با استفاده از نقاله و یک تکه نخ، زاویه های گوناگونی را ساخته و آن را اندازه گیری کردند.

مفهوم: اعداد اعشاری

فعالیت: دانش آموزان با استفاده از نوارهای کاغذی تقسیم بندی شده، اعداد اعشاری را ساخته و آن را خواندند و نوشتند.

علوم

مفهوم: روش علمی

فعالیت: دانش آموزان براساس یادگیری شان از روش علمی، اجزای نقشه ی مفهومی روش علمی را ساخته و با ایجاد ارتباط یک دیگر، نقشه ی آن را ساختند.

مفهوم: مخلوط

فعالیت: دانش آموزان پس از بررسی ویژگی های خاک (اندازه و رنگ)، برای جداسازی ذرات خاک، براساس ویژگی اندازه ی ذرات از لیوان سوراخ دار استفاده نمودند.

مفهوم: دستگاه تنفس، کارکرد و ظرفیت شش

فعالیت: دانش آموزان ابتدا سعی نمودند با باد کردن بادکنک، ظرفیت شش هایشان را مقایسه کنند و سپس با مشاهده ی باد کردن شش گوسفند و تشریح آن، با چگونگی عملکرد و اجزای شش آشنا شدند.

مفهوم: سلول و تقسیم سلولی

فعالیت: دانش آموزان ابتدا با میکروسکوپ انواع سلول را مشاهده کرده و مشاهدات خود را قالب نقاشی ثبت کردند. بعد از گفت و شنود و مشاهده ی فیلم تکثیر سلولی، سلول و تقسیم سلولی را با خمیر بازنمایی کردند.

مفهوم: مدار الکتریکی

فعالیت: دانش آموزان سعی نمودند بدون راهنمایی معلم، با وسایل و ابزار موجود، ابتدا یک لامپ و سپس دو لامپ را روشن کنند. سپس یافته هایشان را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

مفهوم: تبدیل انرژی

فعالیت: دانش آموزان پس از ساخت چرخ آبی، تبدیل انرژی های صورت گرفته در آن را کشف نمودند.

مفهوم: مخلوط یک نواخت (محلول) و تاثیر گرما بر سرعت حل شدن مواد

فعالیت: دانش آموزان با حل کردن نبات در سه لیوان آب با دمای مختلف (سرد، گرم و داغ)، تاثیر گرما بر سرعت حل شدن مواد را مشاهده کردند.

مفهوم: ویژگی های مواد

فعالیت: دانش آموزان با مشاهده ی مواد، ویژگی های ظاهری آن ها را برای یک دیگر توصیف نمودند.

زبان انگلیسی

مهارت: واژه آموزی

فعالیت: دانش آموزان تمرین درس را به صورت کاردستی انجام دادند.