کسب مقام های انفرادی و گروهی مسابقات ورزشی و فرهنگی - هنری در منطقه