کسب مقام های انفرادی و گروهی مسابقات ورزشی و فرهنگی - هنری در منطقه سال تحصیلی 98-97

کسب مقام های انفرادی و گروهی مسابقات ورزشی و فرهنگی - هنری در منطقه سال تحصیلی 99-98